SmartAccount

 
V prípade otázok a záujmu o naše služby:


smartaccount@smartpro.sk

Účtovníctvo Kvalitne - Rýchlo - Spoľahlivo

Ekonomické a účtovné poradenstvo

Pre Vašu spoločnosť poskytneme komplexné ekonomické a účtovné poradenstvo. Nemusíte na každú jednotlivú činnosť zháňať inú firmu. Poradenstvo poskytujeme v nasledovnom rozsahu:


- vedenie podvojného účtovníctva
spracovanie predložených dokladov, vedenie hlavnej knihy, vedenie analytickej evidencie, vedenie účtovného denníka, evidencia pohľadávok a záväzkov, evidencia majetku, vedenie pokladničnej knihy, evidencia DPH, daňové priznanie, mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta, vyhotovenie ročnej účtovnej závierky, vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb, kontrola účtovníctva


- vedenie jednoduché účtovníctva
vedenie peňažného denníka, vedenie pokladničnej knihy, vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov, vedenie evidencie majetku, vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty, vedenie ostatných účtovných kníh, mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta, spracovanie ročnej účtovnej závierky


- mzdové účtovníctvo
mesačné spracovanie miezd, vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad, ročné zúčtovanie dane z príjmu, vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov, vedenie mzdových listov, vypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami


- konferenčné služby
zabezpečenie školení podľa potrieb klientov, organizácie konferencii, zabezpečenie prezentačnej techniky


 

 

Využite aj naše ďaľšie služby